Leiredamen Clady

Clady. Lady of clay. Leiredamen. Create and Destroy. Wash Away. Sjøholmen Virtuelle Kunstpark. Connected.ART Sonja Bunes

Leiredamen

Myk. Men bestemt. Sterk.

Ser tilbake over høyre skulder, holder venstre hånd på den andre.

Funderer over fortiden, kjenner tyngden på sine skuldre.

Hun har ingen munn og ingen høyre arm. Målløs, uten handlekraft.

Likevel energisk.

Det er mye kraft bak en vegg av stillhet.

Å holde den inne skaper smerte. Frigjøring blir bra!

Vann er rensende, ødeleggelse nødvendig for en ny begynnelse.

The artist Sonja Bunes wash away her clay sculpture «Clady» as part of the Create and Destroy Movement of Connected.ART

Create and destroy

Leiredamen Clady er del av konseptet «create & destroy» på Connected.ART og stilles ut på Sjøholmen Virtuelle Kunstpark.

Intensjonen når jeg plasserer figuren av tørket leire i vannet på Sjøholmen til oppløsning og evig tid i cyberspace, er transformasjon til kjærlighet; fra usikkerhet til tillit, da til her og nå, klaging til takknemlighet, nag til tilgivelse, stillhet til samvær, handlingslammet til aktiv, frustrasjon til fred, fortvilelse til håp, ego til selv.

Ødeleggelsen i videoen har kunstneriske og transformerende formål. Kan konstruktiv ødeleggelse skape positiv endring? Kan jeg utvikle en stemme som snakker på vegne av de mest sårbare blant oss?

Hva skal til for å skape tålelige forhold for alle barn å vokse opp i? Neste generasjon skal håndtere seg selv, kloden og alle dens innbyggere, forhåpentligvis med respekt. Hvor skal de lære det hvis ikke fra oss? Hva skal vi endre om ikke oss selv? Kan vi?

Hva er den virkelige ødeleggelsen, i motsetning til konstruktiv ødeleggelse? Hva er den mest verdifulle skapelsen i denne verden? Hva er det å ødelegge noe funksjonelt til ingenting, og hva er det å skape noe av verdi ut av ingenting?

Transformasjon av eget sinn er en personlig prosess som vil påvirke våre handlinger og dermed våre omgivelser. En organisk måte å endre verden på tar tid.

Under filmingen, i regi av Connected.ART, fulgte en spurv med hele veien, og kom kanskje med en påminnelse på slutten? «Flyr spurven inn i ditt liv kan det være for å minne deg på at livet berikes når du tillater vise mennesker å få være med å ta en del av det. Det er mer kraft i samhold og den hjelper deg i ditt samarbeid med likesinnede så livet blir mer produktivt. Den flyr deg til sannhet hvor det ikke er de største og beste tingene som teller for å kunne leve et verdifullt liv. Spurven symboliserer glede, vennskap, enkelhet og inkludering.» Teksten er hentet fra https://www.sjamanisme.no/kraftdyr.

Connected.ART – Sjøholmen Virtual Artpark

The artist Sonja Bunes wash away her clay sculpture «Clady» as part of the Create and Destroy Movement of Connected.ART The limited editions of the digital sculpture «Clady» can be purchased at www.connected.art

The artwork is also exhibited at the Virtual Art Park Sjøholmen in Norway; the first virtual art park in Scandinavia.

The Create and Destroy Movement is about creating and destroying art after securing a good digital version, which becomes the new original when the physical work is destroyed. In close collaboration with the artist, Connected.ART continues to expand the art experience with digital effects and technology, e.g. Augmented Reality, Virtual Reality, Mixed Reality and more.

Become a member of our exclusive community and club at www.connected.art and subscribe to our YouTube channel.

Clady

She’s soft. But she is also quite determined. Strong.

She looks back over her right shoulder, holding her left hand on the left one.

Contemplating the past, and feeling the chip on her shoulder?

She has no mouth, and no right arm. Speechless. No power to act. Yet Vigorous.

There is a lot of energy behind the wall of silence.

Holding it in creates pain. Release will be good!

Water is cleansing.

Destruction is necessary for new beginnings.

My intention as I place the lady of clay in the water at Sjøholmen to dissolve, and enter into the eternal cyberspace is transformation into love; insecurity to confidence, retrospective to presence, complaints to gratitude, grudges to forgiveness, silence to connections, frozen to action, frustration to peace, despair to hope, ego to self.

Se også:

[instagram-feed]